White Wind Zen Community

A Community practising and teaching Dogen’s Zen since 1985

Wherever You Stand

Dharma Talks by Ven. Shikai Zuiko O-sensei

Commentaries on Shodoka by Yongjia (Yoka daishi, d. 713)

translated by Anzan Hoshin roshi and Yasuda Joshu Dainen roshi