White Wind Zen Community

A Community practising and teaching Dogen’s Zen since 1985

Wherever You Stand

Dharma Talks by Ven. Shikai Zuiko sensei

Commentaries on Shodoka by Yongjia (Yoka daishi, d. 713)

translated by Anzan Hoshin roshi and Yasuda Joshu Dainen roshi